Airisniemen asiakasrekisterin tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

1. Yritys / rekisterinpitäjä

Monopoli Oy
y-tunnus: 2604416-7
Linnankatu 1 A 2
20100 TURKU

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ville Tuominen
ville@airisniemi.fi
Puh. 050 511 0105

3. Rekisterin nimi

Airisniemen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Airisniemen asiakasrekisteriin kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sopimusvelvoitteiden sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen; asiakasviestintä ja markkinointi; asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen; asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen; sekä tietojen keräys ja tilastointi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1a) kohdan rekisteröidyn suostumus, 1b) kohdan mukainen osapuolten välisen vuokrasopimuksen täytäntöönpano tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen ja/tai 1c) kohdan mukainen vuokranantajan lakisääteinen velvollisuus.  

Rekisteröitävien henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen vaatimus mutta sopimuksen tekeminen asiakkaan kanssa edellyttää tietojen luovuttamista.

Rekisteröitäviä tietoja voidaan asiakkaan suostumuksen perusteella käyttää satunnaiseen suoramarkkinointiin, kuten uutiskirjeiden lähettämiseen. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään asiakkaista seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Yritysasiakkaan osalta yrityksen yhteyshenkilön nimi, titteli ja tämän edellä mainitut yhteystiedot  
  • Laskutusosoite
  • Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksenkohteet (tilat, joita asiakas haluaa vuokrata ja mahdolliset lisäpalvelut)
  • Airisniemessä järjestettävän tapahtuman ajankohta ja luonne 
  • Asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot ja reklamaatiot
  • Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet
  • Rekisteröidyn ilmoittama markkinointikielto

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikkien yllä lueteltujen tietotyyppien muutostietoja.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

7. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät ja luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja voidaan siirtää Ville Tuomiselle ja Pauliina Timoskalle, jotka hoitavat Airisniemen asiakkaiden yhteydenottoja ja varauksia rekisterinpitäjän puolesta. Hallinnollisista syistä tietoja siirretään myös rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvalle Hirvensalon Talonrakennus Oy:lle.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan luovuttaa sellaiselle rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, jonka järjestämän lisäpalvelun asiakas on tilannut Airisniemessä järjestettävään tilaisuutensa. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. pitopalveluita, ohjelmapalveluita, juhlasuunnittelua, kuntopalveluita, bussikuljetuksia sekä purjehduksia ja venekyytejä Airisniemeen järjestävät ulkopuoliset palveluntarjoajat.

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Mikäli asiakkaan yhteydenotto ei johda sopimukseen, rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaan henkilötietoja korkeintaan kolmen kuukauden ajan yhteydenotosta lukien. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

Mikäli yhteydenotto johtaa sopimukseen asiakkaan kanssa, rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja seuraavan kuuden kalenterivuoden ajan sen tilikauden jälkeen, jona asiakkaan järjestämä tilaisuus Airisniemessä on pidetty. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

9. Suoramarkkinoinnin vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin. Kielto voidaan tehdä sähköpostitse osoitteeseen ville@airisniemi.fi.

10. Henkilötietojen suojaamista koskevat turvatoimet ja menettelyt

Rekisteriä säilytetään a) sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin ja/tai b) manuaalisessa muodossa lukitussa tilassa. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn. He ovat salassapitovelvollisuuden alaisia, ja ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen, jossa he ovat sitoutuneet noudattamaan asianmukaista tietoturvaa ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia periaatteita. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 2) omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa muodossa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Tietoja evästeistä

Käytämme palvelussamme evästeitä analysoidaksemme kävijäliikennettä ja kehittääksemme sivustoamme. Käyttämämme työkalu on Google Analytics, joka kerää anonyymiä dataa sivustolla vierailevista henkilöistä. Googlen evästekäytäntöön voit tutustua tästä. Kerätystä datasta ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Evästeiden käytön voit estää käyttämäsi selaimen asetuksista tai klikkaamalla tätä.